LOVER FOR FOLLOGRUPPEN AV NRRL

Vedtatt på årsmøtet 2.februar 2005 m/endringer 7.02.07,  9.02.11, 24.02.14

 § 1 Navn og formål

Follogruppen av Norsk Radio Relæ Liga er en sammenslutning av personer med interesse for amatørradio i Folloregionen. Gruppens formål er å arbeide for amatør­radioens fremme og amatørradiosaken i sin alminnelighet, dyktiggjøre medlemmene som radioama­tører og å ivareta medlemmenes interesser.

§ 2 Medlemskap

Søknad om medlemskap skjer skriftlig til gruppen og godkjennes av styret. Ethvert medlem av NRRL kan opptas som medlem av gruppen. Hvis Ligaens lover tillater det, kan gruppen ta inn aktive medlemmer i gruppen i inntil 2 år, selv om de ikke er medlem av Ligaen (NRRL). Aktivt medlemskap utover 2 år betinger aktivt medlemskap i Ligaen (NRRL). Passivt medlemskap i gruppen er uavhengig av medlemskap i Ligaen.

§ 3 Styret

Styret, som velges av årsmøtet, består av formann, viseformann, sekretær, kasserer og et styremedlem samt to (2) varamenn. Formannen velges særskilt for ett (1) år av gangen, de øvrige medlemmer velges for to (2) år. Varamennene velges for ett (1) år. Formannen og viseforman­nen bør ha gyldig radioama­tørlis­ens. Formannen skal godkjennes av Hovedstyret i NRRL. Styret velger selv nestformann ved konstituering, og fordeler de øvrige verv blant styrets medlemmer. Styret kan også, om nødvendig, suppleres med andre til å betjene spesielle verv.

§ 4 Kontingent

Kontingenten, som gjelder for kalenderåret, fastsettes av årsmøtet med de frister styret bestemmer. Nye medlemmer etter 1. oktober, betaler halv kontingent for resten av året. Hvis et medlem, tross påkrav, ikke har betalt sin kontingent innen fastsatt frist, opphører medlemskapet.

§ 5 Årsmøte(endret 24.02.14)

Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av februar. Innkalling skal skje via LA3Fs nettside og E-post der dette er tilgjengelig. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 10.januar. Alle innkomne forslag skal refereres under punkt 7 på sakslisten i innkalling. Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.

 

Sakliste er:

 1. Åpning
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to til å undertegne protokollen.
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett
 6. Lovendringer
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Foruten styret skal det velges 2 revisorer for 2 år samt 2 medlemmer til valgkomitéen for 1 år.
Valgene foregår skriftlig hvis minst en av deltagerne ber om det, og valgbar er enhver som har stemmerett.
Samtlige beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt lovendringer og forslag om oppløsning av gruppen som krever 2/3 flertall (se § 9 i disse lover samt kap. 8:2, 8:21 og 8:8 i Ligaens lover).

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger dette. Skriftlig innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. I innkallingen må det opplyses om hvilke saker som skal behandles. Det er ikke adgang til å fatte beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 7 Eksklusjon

Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller Ligaen, kan vedkommende strykes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har adgang til å påanke eksklusjonen til første årsmøte. Hovedstyret skal underrettes og tilsendes kopi av korrespondanse mellom gruppen og den ekskluderte.

§ 8 Sikring av gruppens midler og eiendeler

Styret plikter å holde gruppens verdier forsikret. Utstyr som transceivere, PA-trinn, modemer med mere som er i bruk i gruppestasjonen, lånes ikke ut.

§ 9 Oppløsning av gruppen

Ett ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan oppløse gruppen hvis 2/3 av de stemme­berettigede medlemmene stemmer for dette. Eventuelle midler etter oppløsningen tilfaller NRRL i henhold til Kap. 8:84 i Ligaens lover.